Theo Valenty

57 tekstów – auto­rem jest Theo Va­len­ty.

Prze­myśle­nia men­talne­go „wiej­skiego lis­to­nosza” z miasta.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Kobiety...
Od daw­na wiado­mo, że se­xapil, to wasza broń.
Swoją se­xual­nością zdo­bywa­cie nas, a nie in­te­lek­tem i na­wet nie urodą.
Zdo­bywa­cie nas, gdy Was pożąda­my, zdo­bywa­cie nas, kiedy prag­niemy każdą cząstką swe­go ciała waszych ciał…
Ko­biety mądre wiedzą, że nie sztuką jest zdo­być, lecz utrzymać… 

myśl • 17 października 2018, 18:43

za uśmiech, gdy smutno
za pa­rasol niesiony pod­czas deszczu
za ziem­niaki obrane
i koc położony na no­gi, gdy chłodno
za…. to kochamy 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 października 2018, 18:01

Bez­myśl nr 13 czy­li roz­ważania więźnia pod­czas spaceru.
- "Chodzę, a jed­nak siedzę." 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 września 2018, 19:44

Niespełniony sen,...?

mo­je myśli
mo­je słowa
moją roz­pa­loną głowę
moją namiętność
mo­je pragnienie
i Two­je spełnienie
...co mogę Ci dać? 

wiersz • 6 sierpnia 2018, 21:33

Rozmowy z Ewą.

War­tość po­wiadasz znam swoją - a ni­by jak ją poznać
gdy nikt nie po­wie wprost czy, to ręce ma i nogi,
to mo­je pisanie,
to mo­je skro­banie w wir­tual­nym świecie,
to wyw­ra­canie li­ter i składa­nie w słowa,
a słowa są niczym puzzle w dziw­nej układance,
a może mar­twy ob­ra­zek pod powieką?
Pod po­wieką ślepca. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 lipca 2018, 15:20

Słowo - kolejny raz.

Słowem można się bawić
można ma­lować rzeczywistość
szarą
al­bo ochla­pać ją burą złością
można
słowo może zbliżać i oddalać
poz­wa­la nam ko­goś nie poznać
- może i miło jest tak się nie poznać? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 lipca 2018, 15:17

Taki klituś bajduś - niestety .

a na­wet gdy­by człowiek trochę miał oleju,
w głowie oczywiście
i gdy­by tej głowy używał
do...
sam dob­rze nie wiem, do czego...
rzu­cania słów pod no­gi gawiedzi
żeby ktoś może o nie się potykał,
żeby...
no, co żeby się stało?
przecież [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 lipca 2018, 15:13

Non-poet i kolejne trzy kropki.

Mil­czę, nie odzy­wam się,
a może po pros­tu umarłem
al­bo zwa­riowałem do cna.
Wszak ze mnie i tak głupek,
przy­pad­ko­wy niepoeta... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 czerwca 2018, 05:49

Gra słów.

Wiatr w głowie hu­la, burzy myśli.
Cza­sami kos­ma­te, cza­sami bezmyśłne
czasami…
Gra słów i za­bawa nimi,
a gdy spot­kasz in­ne­go wariata
na drodze, to...
Układasz coś
- może na­wet stro­fy,
może ktoś sens znajdzie
al­bo się zaśmieje
albo...
Do kosza wyrzuci…
W wir­tual­nym świecie wszys­tko jest możliwe. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 maja 2018, 08:58

Ja i po­ran­na nos­talgia z od­ro­biną ref­lek­sji oraz romantyzmu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Słowa pogmatwane,
słowa niedokończone...
Po­między na­mi obcymi,
a tak może bliskimi…
Miło było za­mienić kil­ka słów…
niedokończonych… 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 maja 2018, 08:45

Theo Valenty

Moja gra­foma­nia stosowana. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wszel­kie pra­wa zas­trzeżone. Roz­pow­szechnianie i ko­piowa­nie całości lub części ni­niej­szych pub­li­kac­ji jest zab­ro­nione bez pi­sem­nej zgo­dy auto­ra. Zab­ra­nia się ich pub­liczne­go udostępniania w In­terne­cie oraz od­sprze­daży.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

17 października 2018, 18:43Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Przemyślenia men­talne­go „wiej­skiego lis­to­nosza” [...]

16 października 2018, 18:01Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st za uśmiech, gdy smut­no za [...]

8 września 2018, 19:44Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Bez­myśl nr 13 czy­li [...]

6 sierpnia 2018, 21:33Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Niespełniony sen,...?

4 lipca 2018, 07:34Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Słowo - ko­lej­ny raz.  

2 lipca 2018, 19:11zofija sko­men­to­wał tek­st Słowo - ko­lej­ny raz.  

2 lipca 2018, 18:28Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Słowo - ko­lej­ny raz.  

1 lipca 2018, 17:17zofija sko­men­to­wał tek­st Słowo - ko­lej­ny raz.  

1 lipca 2018, 15:20Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Rozmowy z Ewą.  

1 lipca 2018, 15:17Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Słowo - ko­lej­ny raz.