Theo Valenty

55 tekstów – auto­rem jest Theo Va­len­ty.

Bez­smyśl nr 14.
Guano, to na pta­sie g…no ciut ład­niej­sze miano,
a gdy wiel­ka ku­pa te­go guana,
to przew­ra­cać można do rana. 

myśl • 1 lipca 2018, 15:24

Bez­myśl przyszła mi pew­na do głowy - nr 13.
Po­noć tworze­nie poez­ji to ból? Naj­lep­szy­mi, więc poeta­mi po­win­ny być psy, co całują jeża.
To ta­kie so­bie "pierdolento". 

myśl • 1 lipca 2018, 15:22

Rozmowy z Ewą.

War­tość po­wiadasz znam swoją - a ni­by jak ją poznać
gdy nikt nie po­wie wprost czy, to ręce ma i nogi,
to mo­je pisanie,
to mo­je skro­banie w wir­tual­nym świecie,
to wyw­ra­canie li­ter i składa­nie w słowa,
a słowa są niczym puzzle w dziw­nej układance,
a może mar­twy ob­ra­zek pod powieką?
Pod po­wieką ślepca. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 lipca 2018, 15:20

Słowo - kolejny raz.

Słowem można się bawić
można ma­lować rzeczywistość
szarą
al­bo ochla­pać ją burą złością
można
słowo może zbliżać i oddalać
poz­wa­la nam ko­goś nie poznać
- może i miło jest tak się nie poznać? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 lipca 2018, 15:17

Taki klituś bajduś - niestety .

a na­wet gdy­by człowiek trochę miał oleju,
w głowie oczywiście
i gdy­by tej głowy używał
do...
sam dob­rze nie wiem, do czego...
rzu­cania słów pod no­gi gawiedzi
żeby ktoś może o nie się potykał,
żeby...
no, co żeby się stało?
przecież [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 lipca 2018, 15:13

Non-poet i kolejne trzy kropki.

Mil­czę, nie odzy­wam się,
a może po pros­tu umarłem
al­bo zwa­riowałem do cna.
Wszak ze mnie i tak głupek,
przy­pad­ko­wy niepoeta... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 czerwca 2018, 05:49

Gra słów.

Wiatr w głowie hu­la, burzy myśli.
Cza­sami kos­ma­te, cza­sami bezmyśłne
czasami…
Gra słów i za­bawa nimi,
a gdy spot­kasz in­ne­go wariata
na drodze, to...
Układasz coś
- może na­wet stro­fy,
może ktoś sens znajdzie
al­bo się zaśmieje
albo...
Do kosza wyrzuci…
W wir­tual­nym świecie wszys­tko jest możliwe. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 maja 2018, 08:58

Ja i po­ran­na nos­talgia z od­ro­biną ref­lek­sji oraz romantyzmu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Słowa pogmatwane,
słowa niedokończone...
Po­między na­mi obcymi,
a tak może bliskimi…
Miło było za­mienić kil­ka słów…
niedokończonych… 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 maja 2018, 08:45

patrz

Nie mów do mnie teraz,
tyl­ko patrz.
Nie do­tykaj dłoni mojej,
tyl­ko czuj.
Nie myśl...
Żyj, pragnieniem,
niech wciąga...
W głowie mojej
kłębo­wis­ko bezmyśli...
...a może w śnie się odnajdziemy? 

wiersz • 9 maja 2018, 08:33

Kosmateo i "czy"

śliczne masz us­ta - tyl­ko je całować,
de­likat­nie , cicho…
…to wi­dać, że uwieść chcę...
- wciąż us­ta smakować
lecz nie wiem czy tyl­ko żar­tu­jesz czy....
czy w głowie jest trochę swawoli?
czy myśli jak mo­je - cza­sami splątane
czy...?
…wiele tych „czy”
czy żar­tu­jesz czy....?
po raz ko­lej­ny, to słowo
przy­pełzło, po cichu się wkradło
sa­me niewiadome 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 28 lutego 2018, 12:56

Theo Valenty

Moja gra­foma­nia stosowana. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wszel­kie pra­wa zas­trzeżone. Roz­pow­szechnianie i ko­piowa­nie całości lub części ni­niej­szych pub­li­kac­ji jest zab­ro­nione bez pi­sem­nej zgo­dy auto­ra. Zab­ra­nia się ich pub­liczne­go udostępniania w In­terne­cie oraz od­sprze­daży.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 lipca 2018, 07:34Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Słowo - ko­lej­ny raz.  

2 lipca 2018, 19:11zofija sko­men­to­wał tek­st Słowo - ko­lej­ny raz.  

2 lipca 2018, 18:28Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Słowo - ko­lej­ny raz.  

1 lipca 2018, 17:17zofija sko­men­to­wał tek­st Słowo - ko­lej­ny raz.  

1 lipca 2018, 15:24Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Bezsmyśl nr 14. Guano, to [...]

1 lipca 2018, 15:22Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Bezmyśl przyszła mi pew­na [...]

1 lipca 2018, 15:20Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Rozmowy z Ewą.  

1 lipca 2018, 15:17Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Słowo - ko­lej­ny raz.  

1 lipca 2018, 15:13Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Taki kli­tuś baj­duś - [...]

11 czerwca 2018, 07:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Non-poet i ko­lej­ne trzy [...]