Theo Valenty

39 tekstów – auto­rem jest Theo Va­len­ty.

zakalce?

nie to, że nie chcę tyl­ko po co?
każdy ma ja­kieś marzenia
ja na do­datek trochę fantazji
i cza­sami słowa układam w zdania
różne rzeczy pow­stają
z te­go mo­jego pi­sania
cza­sami dla ludzi,
cza­sami dla siebie
- zakalce? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 kwietnia 2017, 22:16

a noc?

cały dzień pracujesz?
od wczes­ne­go ranka?
ni chwi­li dla siebie
ani dla kochanka?
al­boż kochanki
tyl­ko pra­ca i praca
przez godzin dwanaście
bez pie­szczot dla ciała
i pie­szczot dla ducha...
- a noc? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 kwietnia 2017, 22:13

Moje rozmowy z Ewą.

- Lu­bię morze, a Ty góry,
bo z na­mi tak już jest...
...bo morze jest jak niebo
bez­kres­ne.
- To może pod, to morze,
cyk ru­mu łyk?
- Tak, żeby nastrojowo
bar­dziej po­kojo­wo.
Żeby Ewa mil­sza była
i się na mnie nie złościła?
Żeby, żeby,...
- Mogę marzyć
i tak muszę słowa ważyć,
Ewa w złości ja­dem pluje.
- Prze­sadziłem te­raz może?
- Cóż rum, co pod morze
był wypity...
- Eeeech kobity... 

wiersz • 9 kwietnia 2017, 23:30

Ta­ka so­bie bez­myśl nr 9.
________________________________________________
Wlazła mrówka na słonia i krzyczy:
- Świat na­leży do mnie! 

myśl • 9 kwietnia 2017, 22:58

Ta­ka so­bie bez­myśl nr 8.
_______________________________________________________________

Poez­ja, to grunt niepew­ny i przedziw­ny - właści­wie poez­ja w moim przy­pad­ku jest zbyt wiel­kim słowem, to raczej gra­foma­nia stosowana. 

myśl • 2 kwietnia 2017, 21:19

inne

in­ne spojrzenie
in­ne wszystko
a prze­cie inne
się przyciąga
bo ta­kie sa­mo is­kry krzesze
i świat go­towe jest podpalić
jeśli nie świat nasz spłonie
to spłonie spokój między nami 

wiersz • 2 kwietnia 2017, 21:13

VII. Nie kradnij?

uk­raść bez­czel­nie Two­je myśli
uk­raść pragnienia
uk­raść słowa
skąpać w ni­cości swej prag­nienia
Twoje
a może tyl­ko myśli moje
co jak bez­myślny wiatr hu­lają
tam gdzie NIC
w mo­jej głowie
a może wszystko?
ra­zem z Tobą
... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 2 kwietnia 2017, 21:07

Tak po­za kon­kursem, ni z gruszki ni z pietruszki.
___________________________________________________________
"(...)
7. NIE KRADNIJ.*
2401: Siódme przy­kaza­nie zab­ra­nia za­biera­nia lub zat­rzy­mywa­nia niesłusznie dob­ra bliźniego i wyrządza­nia bliźniemu krzyw­dy w ja­kikol­wiek sposób do­tyczącej je­go dóbr. Na­kazu­je sprawiedliwość [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 kwietnia 2017, 18:18

miraż?

Za­durzyłaś się w słowach,
które cza­sami rzucę w przestrzeń.
W mi­rażu, co snu­je się między nami
- niedopowiedziany.
Przy­ciąga­my się i odpychamy,
żeby za chwilę zno­wu do siebie przyjść,
w myślach przybiec.
Ze złości chciałbym spi­jać z ust pragnienie.
Może...?
Tyl­ko kto ćmą jest, a kto
płomieniem? 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 grudnia 2016, 12:00

Ta­ka so­bie bez­myśl nr 7.
_____________________________

Жизнь это красивая блядь. 

myśl • 9 listopada 2016, 20:14

Theo Valenty

Moja gra­foma­nia stosowana. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wszel­kie pra­wa zas­trzeżone. Roz­pow­szechnianie i ko­piowa­nie całości lub części ni­niej­szych pub­li­kac­ji jest zab­ro­nione bez pi­sem­nej zgo­dy auto­ra. Zab­ra­nia się ich pub­liczne­go udostępniania w In­terne­cie oraz od­sprze­daży.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Theo Valenty

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 kwietnia 2017, 00:32one drop for all sko­men­to­wał tek­st Ta­ka so­bie bez­myśl nr [...]

10 kwietnia 2017, 00:03Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Ta­ka so­bie bez­myśl nr [...]

9 kwietnia 2017, 23:52one drop for all sko­men­to­wał tek­st Ta­ka so­bie bez­myśl nr [...]

9 kwietnia 2017, 23:49one drop for all sko­men­to­wał tek­st Ta­ka so­bie bez­myśl nr [...]

9 kwietnia 2017, 23:48one drop for all sko­men­to­wał tek­st Ta­ka so­bie bez­myśl nr [...]

9 kwietnia 2017, 23:42Salomon sko­men­to­wał tek­st KONIŃSKA LE­GEN­DA.  

9 kwietnia 2017, 23:36Salomon sko­men­to­wał tek­st Pisz ob­ra­zami.  

9 kwietnia 2017, 23:28Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Ta­ka so­bie bez­myśl nr [...]

9 kwietnia 2017, 23:11one drop for all sko­men­to­wał tek­st Ta­ka so­bie bez­myśl nr [...]

3 kwietnia 2017, 01:43Cris sko­men­to­wał tek­st VII. Nie krad­nij?