Theo Valenty, poezja

23 teksty (poez­ja) – auto­rem jest Theo Va­len­ty.

Niespełniony sen,...?

mo­je myśli
mo­je słowa
moją roz­pa­loną głowę
moją namiętność
mo­je pragnienie
i Two­je spełnienie
...co mogę Ci dać? 

wiersz • 6 sierpnia 2018, 21:33

Rozmowy z Ewą.

War­tość po­wiadasz znam swoją - a ni­by jak ją poznać
gdy nikt nie po­wie wprost czy, to ręce ma i nogi,
to mo­je pisanie,
to mo­je skro­banie w wir­tual­nym świecie,
to wyw­ra­canie li­ter i składa­nie w słowa,
a słowa są niczym puzzle w dziw­nej układance,
a może mar­twy ob­ra­zek pod powieką?
Pod po­wieką ślepca. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 lipca 2018, 15:20

Słowo - kolejny raz.

Słowem można się bawić
można ma­lować rzeczywistość
szarą
al­bo ochla­pać ją burą złością
można
słowo może zbliżać i oddalać
poz­wa­la nam ko­goś nie poznać
- może i miło jest tak się nie poznać? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 lipca 2018, 15:17

Taki klituś bajduś - niestety .

a na­wet gdy­by człowiek trochę miał oleju,
w głowie oczywiście
i gdy­by tej głowy używał
do...
sam dob­rze nie wiem, do czego...
rzu­cania słów pod no­gi gawiedzi
żeby ktoś może o nie się potykał,
żeby...
no, co żeby się stało?
przecież [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 lipca 2018, 15:13

Non-poet i kolejne trzy kropki.

Mil­czę, nie odzy­wam się,
a może po pros­tu umarłem
al­bo zwa­riowałem do cna.
Wszak ze mnie i tak głupek,
przy­pad­ko­wy niepoeta... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 czerwca 2018, 05:49

Gra słów.

Wiatr w głowie hu­la, burzy myśli.
Cza­sami kos­ma­te, cza­sami bezmyśłne
czasami…
Gra słów i za­bawa nimi,
a gdy spot­kasz in­ne­go wariata
na drodze, to...
Układasz coś
- może na­wet stro­fy,
może ktoś sens znajdzie
al­bo się zaśmieje
albo...
Do kosza wyrzuci…
W wir­tual­nym świecie wszys­tko jest możliwe. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 maja 2018, 08:58

patrz

Nie mów do mnie teraz,
tyl­ko patrz.
Nie do­tykaj dłoni mojej,
tyl­ko czuj.
Nie myśl...
Żyj, pragnieniem,
niech wciąga...
W głowie mojej
kłębo­wis­ko bezmyśli...
...a może w śnie się odnajdziemy? 

wiersz • 9 maja 2018, 08:33

(...)

Mówić chcę z Tobą i mówić do Ciebie,
pieścić słowa­mi de­likat­nie uszy,
mus­kać mym głosem włosy.
Może cza­rować, bo chcę oczarować
i chcę uwieść Ciebie, wy­wieść na manowce.
Zbru­kać Twe ciało i zbru­kać Twą duszę, ale...
...ale czy Ty chcesz?
I czy wreszcie warto?
Roz­pa­lać płomień i roz­pa­lać ciało...
Co­kol­wiek rozpalać...
...”a może”, to za mało? 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 kwietnia 2017, 21:14

„a może?”

naj­gor­sze, gdy nie wiesz
czy dob­rze czy też źle,
gdy tak całkiem bez słowa
przechodzi ktoś obok naszych myśli,
tych „nieu­cze­sanych” - jak mówił pan Lec
„a może?”... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 kwietnia 2017, 21:06

zakalce?

nie to, że nie chcę tyl­ko po co?
każdy ma ja­kieś marzenia
ja na do­datek trochę fantazji
i cza­sami słowa układam w zdania
różne rzeczy pow­stają
z te­go mo­jego pi­sania
cza­sami dla ludzi,
cza­sami dla siebie
- zakalce? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 kwietnia 2017, 22:16

Theo Valenty

Moja gra­foma­nia stosowana. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wszel­kie pra­wa zas­trzeżone. Roz­pow­szechnianie i ko­piowa­nie całości lub części ni­niej­szych pub­li­kac­ji jest zab­ro­nione bez pi­sem­nej zgo­dy auto­ra. Zab­ra­nia się ich pub­liczne­go udostępniania w In­terne­cie oraz od­sprze­daży.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

6 sierpnia 2018, 21:33Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Niespełniony sen,...?

4 lipca 2018, 07:34Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Słowo - ko­lej­ny raz.  

2 lipca 2018, 19:11zofija sko­men­to­wał tek­st Słowo - ko­lej­ny raz.  

2 lipca 2018, 18:28Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Słowo - ko­lej­ny raz.  

1 lipca 2018, 17:17zofija sko­men­to­wał tek­st Słowo - ko­lej­ny raz.  

1 lipca 2018, 15:20Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Rozmowy z Ewą.  

1 lipca 2018, 15:17Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Słowo - ko­lej­ny raz.  

1 lipca 2018, 15:13Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Taki kli­tuś baj­duś - [...]

11 czerwca 2018, 07:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Non-poet i ko­lej­ne trzy [...]

11 czerwca 2018, 05:49Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Non-poet i ko­lej­ne trzy [...]