Theo Valenty, poezja

26 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest Theo Va­len­ty.

coś z nadmiarem kropek...

Sza­ry chod­nik po którym stąpam
Be­ton i na nim te krop­ki bure
Zak­li­nam słowa, zak­li­nam czas…
Li­nie białe biegną przez drogę
Przez czar­ny as­falt biegną na wspak
Ja zaś jak wo­da płynę po ziemi…
po płyt­kach szarych…
po ludzi cieniach …
Ob­my­wam słowa zaklęte w czasie
Ja wo­da życia?
Ja twar­dy głaz…
Nie mogę, nie chcę, nie będę…
A jed­nak idę… 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 12 listopada 2018, 20:23

Polski wiersz listopadowy bez kropki w tytule

Chciałem coś po­wie­dzieć, ale…
Ręce mi opadły
Za chwilę opadła i szczęka
Gruchnęła o posadzkę.

Czytam…
Krótka analiza…
Ja­ka straszna męka
- tu rym do stro­fy wyżej.

Ko­lej­ny raz głos słychać
- choć to wir­tual­ne szpal­ty -
„Pol­ska Win­kelriedem narodów!”
„Świat nas jest niewarty!”


Niech da­lej ręce leżą
I niech leży szczęka.
Wi­dać zno­wu mojszość
Wyg­ry­wa w mym kraju…

Na ko­niec jeszcze dodam…
Polacy…
My zaw­sze piekło
Uczy­nimy z raju. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 listopada 2018, 21:46

Mój słowny bohomaz.

Zły jes­tem, a może nie?
Może udaję tylko?
Udaję siebie,
a to coś we mnie jest.
Po­mimo burz,
po­mimo mnie,
po­mimo wszystko,
gdzieś tam tkwi.

Prze­lewam słowa ,
tak po literze,
na wir­tual­nym pisząc papierze.
Duszę coś w so­bie.
Może i nie
albo
na pewno.

Ja­ki nap­rawdę jestem?
Wciąż nie wiem. 

wiersz • 24 października 2018, 17:53

Niespełniony sen,...?

mo­je myśli
mo­je słowa
moją roz­pa­loną głowę
moją namiętność
mo­je pragnienie
i Two­je spełnienie
...co mogę Ci dać? 

wiersz • 6 sierpnia 2018, 21:33

Rozmowy z Ewą.

War­tość po­wiadasz znam swoją - a ni­by jak ją poznać
gdy nikt nie po­wie wprost czy, to ręce ma i nogi,
to mo­je pisanie,
to mo­je skro­banie w wir­tual­nym świecie,
to wyw­ra­canie li­ter i składa­nie w słowa,
a słowa są niczym puzzle w dziw­nej układance,
a może mar­twy ob­ra­zek pod powieką?
Pod po­wieką ślepca. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 lipca 2018, 15:20

Słowo - kolejny raz.

Słowem można się bawić
można ma­lować rzeczywistość
szarą
al­bo ochla­pać ją burą złością
można
słowo może zbliżać i oddalać
poz­wa­la nam ko­goś nie poznać
- może i miło jest tak się nie poznać? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 lipca 2018, 15:17

Taki klituś bajduś - niestety .

a na­wet gdy­by człowiek trochę miał oleju,
w głowie oczywiście
i gdy­by tej głowy używał
do...
sam dob­rze nie wiem, do czego...
rzu­cania słów pod no­gi gawiedzi
żeby ktoś może o nie się potykał,
żeby...
no, co żeby się stało?
przecież [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 lipca 2018, 15:13

Non-poet i kolejne trzy kropki.

Mil­czę, nie odzy­wam się,
a może po pros­tu umarłem
al­bo zwa­riowałem do cna.
Wszak ze mnie i tak głupek,
przy­pad­ko­wy niepoeta... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 czerwca 2018, 05:49

Gra słów.

Wiatr w głowie hu­la, burzy myśli.
Cza­sami kos­ma­te, cza­sami bezmyśłne
czasami…
Gra słów i za­bawa nimi,
a gdy spot­kasz in­ne­go wariata
na drodze, to...
Układasz coś
- może na­wet stro­fy,
może ktoś sens znajdzie
al­bo się zaśmieje
albo...
Do kosza wyrzuci…
W wir­tual­nym świecie wszys­tko jest możliwe. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 maja 2018, 08:58

patrz

Nie mów do mnie teraz,
tyl­ko patrz.
Nie do­tykaj dłoni mojej,
tyl­ko czuj.
Nie myśl...
Żyj, pragnieniem,
niech wciąga...
W głowie mojej
kłębo­wis­ko bezmyśli...
...a może w śnie się odnajdziemy? 

wiersz • 9 maja 2018, 08:33

Theo Valenty

Moja gra­foma­nia stosowana. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wszel­kie pra­wa zas­trzeżone. Roz­pow­szechnianie i ko­piowa­nie całości lub części ni­niej­szych pub­li­kac­ji jest zab­ro­nione bez pi­sem­nej zgo­dy auto­ra. Zab­ra­nia się ich pub­liczne­go udostępniania w In­terne­cie oraz od­sprze­daży.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 listopada 2018, 20:23Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st coś z nad­miarem kro­pek...  

12 listopada 2018, 19:56Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]

12 listopada 2018, 13:20zofija sko­men­to­wał tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]

11 listopada 2018, 23:24Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]

11 listopada 2018, 13:54Naja sko­men­to­wał tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]

11 listopada 2018, 10:41zofija sko­men­to­wał tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]

10 listopada 2018, 21:46Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]

10 listopada 2018, 21:43Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Ulice War­sza­wy

10 listopada 2018, 21:39Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Ulice War­sza­wy

10 listopada 2018, 21:03Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Bezmyśl oko­licznościowa, bo czas [...]