Theo Valenty, strona 2

61 tekstów – auto­rem jest Theo Va­len­ty.

Taki klituś bajduś - niestety .

a na­wet gdy­by człowiek trochę miał oleju,
w głowie oczywiście
i gdy­by tej głowy używał
do...
sam dob­rze nie wiem, do czego...
rzu­cania słów pod no­gi gawiedzi
żeby ktoś może o nie się potykał,
żeby...
no, co żeby się stało?
przecież [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 lipca 2018, 15:13

Non-poet i kolejne trzy kropki.

Mil­czę, nie odzy­wam się,
a może po pros­tu umarłem
al­bo zwa­riowałem do cna.
Wszak ze mnie i tak głupek,
przy­pad­ko­wy niepoeta... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 czerwca 2018, 05:49

Gra słów.

Wiatr w głowie hu­la, burzy myśli.
Cza­sami kos­ma­te, cza­sami bezmyśłne
czasami…
Gra słów i za­bawa nimi,
a gdy spot­kasz in­ne­go wariata
na drodze, to...
Układasz coś
- może na­wet stro­fy,
może ktoś sens znajdzie
al­bo się zaśmieje
albo...
Do kosza wyrzuci…
W wir­tual­nym świecie wszys­tko jest możliwe. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 maja 2018, 08:58

Ja i po­ran­na nos­talgia z od­ro­biną ref­lek­sji oraz romantyzmu.

Słowa pogmatwane,
słowa niedokończone...
Po­między na­mi obcymi,
a tak może bliskimi…
Miło było za­mienić kil­ka słów…
niedokończonych… 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 maja 2018, 08:45

patrz

Nie mów do mnie teraz,
tyl­ko patrz.
Nie do­tykaj dłoni mojej,
tyl­ko czuj.
Nie myśl...
Żyj, pragnieniem,
niech wciąga...
W głowie mojej
kłębo­wis­ko bezmyśli...
...a może w śnie się odnajdziemy? 

wiersz • 9 maja 2018, 08:33

Kosmateo i "czy"

śliczne masz us­ta - tyl­ko je całować,
de­likat­nie , cicho…
…to wi­dać, że uwieść chcę...
- wciąż us­ta smakować
lecz nie wiem czy tyl­ko żar­tu­jesz czy....
czy w głowie jest trochę swawoli?
czy myśli jak mo­je - cza­sami splątane
czy...?
…wiele tych „czy”
czy żar­tu­jesz czy....?
po raz ko­lej­ny, to słowo
przy­pełzło, po cichu się wkradło
sa­me niewiadome 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 28 lutego 2018, 12:56

ni anioł ni diabeł

jes­teś jak ja, ni anioł ni diabeł
- dwa w jednym

uśmiech i spojrzenie,
do­tyk dłoni, smak ust...
przys­pie­szo­ny oddech,
gdy dłoń mo­ja gładzi two­je uda,
fa­lujące pier­si i sut­ki ster­czące...

uśmiech Twój, to przyzwolenie?
czy może nic nie znacząca uprzejmość?
- gu­bię się w do­mysłach, jak w lesie... 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 8 stycznia 2018, 09:06

(Nie)Po­lityczna bez­myśl nr 12 wy­nikająca z ob­serwac­ji życia.

W naszym prześlicznym kra­ju ludzie myślący są w mniej­szości po­mimo, że "myśle­nie nie boli".
Sam nie wiem do której gru­py się za­liczam, więc na wszel­ki wy­padek piszę *bezmyśli*. 

myśl • 15 listopada 2017, 16:42

Tym­cza­sowa bez­myśl nr 11.

Pow­szechnie wiado­mo ko­bieta, to twardziel.
Mężczyz­na zaś słaby i wiel­ce ułomny.
Gdy ka­tar dopadnie?
On wal­czy o życie!
Lecz w swej ułom­ności i set­ce słabości, ciągle jest gotów...
...w ko­biecie zagościć! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 października 2017, 11:50

Ta­ka so­bie bez­myśl nr 10.
________________________________________________
Pi­sanie spro­wadza się do opo­wiada­nia cieka­wych his­to­rii w których cza­sami trze­ba prze­razić czy­tel­ni­ka al­bo siebie. Is­totne jest żeby za­cieka­wić, zwa­bić, przy­kuć uwagę. W tym ce­lu możemy, a na­wet po­win­niśmy, skraść duszę czy­tel­ni­ka wpro­wadzając zamęt w je­go głowie. Jeśli się auto­rowi ta "sztu­ka" nie po­wie­dzie, to ma­my tyl­ko jakąś formę grafomanii. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 sierpnia 2017, 21:41

Theo Valenty

Moja gra­foma­nia stosowana. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wszel­kie pra­wa zas­trzeżone. Roz­pow­szechnianie i ko­piowa­nie całości lub części ni­niej­szych pub­li­kac­ji jest zab­ro­nione bez pi­sem­nej zgo­dy auto­ra. Zab­ra­nia się ich pub­liczne­go udostępniania w In­terne­cie oraz od­sprze­daży.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 listopada 2018, 20:23Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st coś z nad­miarem kro­pek...  

12 listopada 2018, 19:56Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]

12 listopada 2018, 13:20zofija sko­men­to­wał tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]

11 listopada 2018, 23:24Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]

11 listopada 2018, 13:54Naja sko­men­to­wał tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]

11 listopada 2018, 10:41zofija sko­men­to­wał tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]

10 listopada 2018, 21:46Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]

10 listopada 2018, 21:43Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Ulice War­sza­wy

10 listopada 2018, 21:39Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Ulice War­sza­wy

10 listopada 2018, 21:03Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Bezmyśl oko­licznościowa, bo czas [...]