Theo Valenty, strona 4

49 tekstów – auto­rem jest Theo Va­len­ty.

Opowieści wojenne - fragmenty.

Co by było, gdy­by - czy­li z przym­rużeniem oka na naszą po­litykę i realia mi­litar­ne z ele­men­ta­mi jas­no­widze­nia, bo tek­st pi­sany gdzieś ok. 2005 ro­ku dla ko­legów z fo­rum OGame.
Is­tnieje wszak niebezpieczeństwo, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 7 lipca 2016, 09:28

Aniołów grzechy - fragment.

(...)
His­to­ria ta dzieje się w niewiel­kim mias­teczku kil­ka mil od Cam­brid­ge, gdzie większość mie­szkańców sta­nowią eme­ryci, drob­ni skle­pikarze i na­jem­ni pra­cow­ni­cy oko­licznych farm. W cen­trum te­goż mias­teczka, jak to w tych stronach, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 5 lipca 2016, 09:21

Ta­ka so­bie bez­myśl nr 3.
_________________________________________________________________________________________________________________

Wir­tual­ne by­ty nie mają na­wet cza­su na wspólną kawę. To wszys­tko nies­te­ty kwes­tia cza­su i przestrzeni.
Jed­ne­go brak, a dru­giego nadmiar.
_________________________________________________________________________________________________________________ 

myśl • 4 lipca 2016, 14:18

Taki ja?

Chciałbym zwa­riować - ta­ka czasami,
przychodzi myśl.
Chciałbym w czte­rech ścianach,
bez kla­mek - być.
Na wys­pie samotnej,
da­leko od świata…
Chciałbym…? 

wiersz • 24 czerwca 2016, 13:10

Lato drogi tato.

Po­leżałbym na trawce.
Wąchałbym so­bie kwiatki,
stok­rotki, bzy, bławatki.
Pat­rzyłbym na lot trzmiela,
jak pająk nić rozsnuwa
i ta­kie różne cuda.
La­to, słoneczko, chmurki
i tyl­ko jeszcze...
... małosol­ne ogórki. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 24 czerwca 2016, 12:16

cza­sami tak mam

ref­lek­sje, nie ref­leksy światła
żar­ty, a w tle łzy
bez­myśl, a może myśl
ro­man­tyzm, nie reumatyzm
- przy­naj­mniej w tle

boję się? 

myśl • 24 czerwca 2016, 11:28

Bozia czymś cię obdarzyła?

może?
"a może" i nie?
al­bo może troszeczkę?
lub ociupinkę nawet?
al­bo to złuda jaka?
a ja jes­tem tyl­ko pokraka?
wyb­ryk na­tury jaki?
ta­ki całkiem nijaki?
co słowa układa na stole?

O! rym?
Ja żesz, to chromolę!

i kur­czak w rosole. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 czerwca 2016, 11:13

Myśli kosmate, myśli frywolne.

Całuję us­ta i szyję
- marząc, że to pier­si twoje.
Całuję ramiona
- śniąc o udach twoich.
Całuję łono
- tu śnić nie chcę wcale.
Tu roz­pa­lić zmysły two­je chcę.
Niech fa­la gorąca twe ciało zaleje.
Niech płomieniem bucha ak­sa­mit­na róża.
Drżyj, prag­nieniem wielkim.
Prag­nij drżenia jeszcze.
Prag­nij mej ochoty,
zechciej też pieszczoty.
Zechciej się zapomnieć,
złączyć w jed­no, ciała.
Wspólnie drżeć przez chwilę,
ułamek tak krótki,
co by­wa wiecznością. 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 15 czerwca 2016, 11:52

Ta­ka so­bie bez­myśl nr 2.
___________________________________________________________________________________________________


Po­mimo po­siada­nej na­wigac­ji w sa­mocho­dach i te­lefo­nach, trud­no jest tra­fić na dru­giego człowieka.
Kiedy jed­nak ta sztu­ka nam się uda, to ogar­nia nas przerażenie.

___________________________________________________________________________________________________ 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 czerwca 2016, 13:02

?*...

Wszys­tko, co do Ciebie piszę
- wier­szem jest.
Każde mo­je słowo i każda litera,
pieści duszę - chciałbym, żeby ciało.
Jes­tem lu­bieżni­kiem - do­dam coś o udach,
lecz pew­nie bez rymu.
Uda Two­je - kształtne i przepiękne,
nic [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 3 czerwca 2016, 12:45

Theo Valenty

Moja gra­foma­nia stosowana. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wszel­kie pra­wa zas­trzeżone. Roz­pow­szechnianie i ko­piowa­nie całości lub części ni­niej­szych pub­li­kac­ji jest zab­ro­nione bez pi­sem­nej zgo­dy auto­ra. Zab­ra­nia się ich pub­liczne­go udostępniania w In­terne­cie oraz od­sprze­daży.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 maja 2018, 17:33Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Gra słów.  

12 maja 2018, 17:27Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Jan Leończuk

9 maja 2018, 21:44Badylek sko­men­to­wał tek­st Gra słów.  

9 maja 2018, 08:58Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Gra słów.  

9 maja 2018, 08:45Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Ja i po­ran­na nos­talgia [...]

9 maja 2018, 08:33Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st patrz

28 lutego 2018, 12:56Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Kosmateo i czy

9 stycznia 2018, 08:45Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st ni anioł ni diabeł

8 stycznia 2018, 09:06Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st ni anioł ni diabeł

15 listopada 2017, 16:42Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st (Nie)Polityczna bez­myśl nr 12 [...]