Theo Valenty, teksty z lipca 2016 roku

9 tekstów z lip­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest Theo Va­len­ty.

Było, ale się zmyło.

Jeszcze rano…
Było błogo,
bo pogoda,
bo ludzie,
bo świat cały.
I nagle…
Zmian nie lubię
i jes­tem przerażony.

Ko­zy hodować? 

dziennik • 19 lipca 2016, 13:32

Ta­ka so­bie bez­myśl nr 6.
__________________________________________________________________________
W pew­nej chwi­li blis­kości, wul­ga­ryzm jest de­likatną pieszczotą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 lipca 2016, 14:46

Pisz obrazami.

Pisz do mnie,
ob­ra­zami pisz do mnie.
Niech wbi­je się pod powieki
wi­zeru­nek twój.
Pisz do mnie bez sensu,
pisz jak wa­riat do wariata.
Niech two­je pog­matwa­ne myśli
plączą się z moimi.
Pisz do mnie,
ma­luj siebie i mnie maluj.

Niech będzie chwila. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 lipca 2016, 14:17

- W każdym ra­zie, bez bądź.
- Kto, to jest ten "bądź"? 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 13 lipca 2016, 11:36

Ta­ka so­bie bez­myśl nr 5.
__________________________________________________________________________
Nie spiesz się, świat poczeka.
A jak nie pocze­ka, to wi­docznie nie był, to świat właściwy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 lipca 2016, 14:40

Ta­ka so­bie bez­myśl nr 4.
______________________________________________________
Słowotwórstwo XXI wieku.
In­sce­niza­tor obiek­tu - inaczej sprzątaczka.
______________________________________________________ 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 lipca 2016, 11:05

Opowieści wojenne - fragmenty.

Co by było, gdy­by - czy­li z przym­rużeniem oka na naszą po­litykę i realia mi­litar­ne z ele­men­ta­mi jas­no­widze­nia, bo tek­st pi­sany gdzieś ok. 2005 ro­ku dla ko­legów z fo­rum OGame.
Is­tnieje wszak niebezpieczeństwo, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 7 lipca 2016, 09:28

Aniołów grzechy - fragment.

(...)
His­to­ria ta dzieje się w niewiel­kim mias­teczku kil­ka mil od Cam­brid­ge, gdzie większość mie­szkańców sta­nowią eme­ryci, drob­ni skle­pikarze i na­jem­ni pra­cow­ni­cy oko­licznych farm. W cen­trum te­goż mias­teczka, jak to w tych stronach, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 5 lipca 2016, 09:21

Ta­ka so­bie bez­myśl nr 3.
_________________________________________________________________________________________________________________

Wir­tual­ne by­ty nie mają na­wet cza­su na wspólną kawę. To wszys­tko nies­te­ty kwes­tia cza­su i przestrzeni.
Jed­ne­go brak, a dru­giego nadmiar.
_________________________________________________________________________________________________________________ 

myśl • 4 lipca 2016, 14:18

Theo Valenty

Moja gra­foma­nia stosowana. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wszel­kie pra­wa zas­trzeżone. Roz­pow­szechnianie i ko­piowa­nie całości lub części ni­niej­szych pub­li­kac­ji jest zab­ro­nione bez pi­sem­nej zgo­dy auto­ra. Zab­ra­nia się ich pub­liczne­go udostępniania w In­terne­cie oraz od­sprze­daży.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 listopada 2018, 20:23Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st coś z nad­miarem kro­pek...  

12 listopada 2018, 19:56Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]

12 listopada 2018, 13:20zofija sko­men­to­wał tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]

11 listopada 2018, 23:24Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]

11 listopada 2018, 13:54Naja sko­men­to­wał tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]

11 listopada 2018, 10:41zofija sko­men­to­wał tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]

10 listopada 2018, 21:46Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]

10 listopada 2018, 21:43Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Ulice War­sza­wy

10 listopada 2018, 21:39Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Ulice War­sza­wy

10 listopada 2018, 21:03Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st Bezmyśl oko­licznościowa, bo czas [...]